Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu eshop.grancann.cz společnosti CannaProduct s.r.o.

 

  1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 I.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydány společností CannaProduct s.r.o, se sídlem Čs. armády 82, 739 91 Jablunkov, IČO 092 185 72, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 82444 (dále jen „prodávající“). Kontaktní údaje na Prodávajícího jsou uvedené na webových stránkách Internetového obchodu.

I.2. Tyto obchodní podmínky jsou neoddělitelnou součástí Kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího umístěného na webové stránce https://eshop.grancann.cz/(v těchto obchodních podmínkách také jako „Internetový obchod“) a upravují vzájemná práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího v právním vztahu založeném Kupní smlouvou a/nebo v souvislosti s touto Kupní smlouvou.

I.3. Kupujícím pro účely těchto obchodních podmínek se rozumí fyzická osoba nebo právnická která uzavřela Kupní smlouvu jako kupující (v těchto obchodních podmínkách také jako „Kupující“).

I.4. Spotřebitelem pro účely těchto obchodních podmínek se rozumí Kupující, který je fyzickou osobou spotřebitelem, to je osobou, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (v těchto obchodních podmínkách také jako „Spotřebitel“).

I.5. Zbožím se rozumí veškeré výrobky, nabízené Prodávajícím prostřednictvím webových stránek Internetového obchodu (v těchto obchodních podmínkách také jako „Zboží“).

I.6. Kupní smlouvou pro účely těchto obchodních podmínek se rozumí kupní smlouva uzavřená podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (v těchto obchodních podmínkách také jako „Občanský zákoník“), a podle dalších příslušných ustanovení Občanského zákoníku, a to mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím Internetového obchodu způsobem uvedeným v těchto obchodních podmínkách, a jejíž předmětem je Zboží vybrané Kupujícím v Objednávce (v těchto obchodních podmínkách také jako „Kupní smlouva“).    

 

  1. Uzavření Kupní smlouvy

 II.1. Webové stránky Internetového obchodu obsahují informace o Zboží nabízeném Prodávajícím k uzavření Kupní smlouvy, a to včetně, nevyplývá-li z povahy konkrétního Zboží jinak, především informace o označení a názvu Zboží, jeho vlastnostech, velikosti balení, způsobu použití, a dále informace o jeho ceně (včetně daně z přidané hodnoty), případných poplatků a dostupnosti Zboží.

II.2. Zboží, které je prezentováno na webové stránce Internetového obchodu představuje nabídku Prodávajícího ve smyslu § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku s výhradou vyčerpání zásob Zboží nebo jiné skutečnosti na straně Prodávajícího, která by mu bránila plnit povinnost podle Kupní smlouvy.

II.3. Kupující učiní právně závazné jednání k uzavření Kupní smlouvy odesláním Objednávky; odesláním Objednávky se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí následující úkony Kupujícího na webové stránce Internetového obchodu:

a/    výběr požadovaného Zboží (vložení Zboží do tzv. „košíku“) (v těchto obchodních podmínkách také jako „Objednané Zboží“); a zároveň

b/    řádné vyplnění všech údajů o osobě Kupujícího, které požaduje Prodávající vyplnit na objednávkovém formuláři (v těchto obchodních podmínkách také jako „Formulář“); a zároveň

c/    zvolení způsobu úhrady Kupní ceny (podle bodu III.3. těchto obchodních podmínek); a zároveň

d/    zvolení způsobu dodání (podle bodu IV.1. těchto obchodních podmínek); a zároveň

e/    souhlas a potvrzení o seznámení se s těmito obchodními podmínkami; a zároveň

f/     souhlas a seznámení se s dalšími dokumenty, jimiž se bude Kupní smlouva řídit a bude-li tak stanoveno Prodávajícím, provedeným zaškrtnutím políčka k vyjádření tohoto souhlasu; a zároveň

g/    seznámení se s dalšími dokumenty, s nimiž musí být Kupující seznámen v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy, provedeným zaškrtnutím políčka k vyjádření tohoto seznámení se; a zároveň

h/    kliknutí na tlačítko označené „Pokračovat” a následně

  1. seznámení se s rekapitulací objednávky a závazně objednat zboží kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“.

(v těchto obchodních podmínkách také jako „Objednávka“).

II.4. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení se považuje za uzavření smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím na emailovou adresu kupujícího.

II.5. Pro účely vymezení obsahu právního vztahu založeného Kupní smlouvou jsou údaje uvedené v Objednávce závazné pro Prodávajícího a Kupujícího.

II.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

II.7. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením Kupujícího o přijetí této nové-pozměněné-nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách.

 

III.         Cena a platební podmínky

III.1. Pro účely Kupní smlouvy je kupní cena za Objednané Zboží uvedena u jednotlivého Zboží na webové stránce Internetového obchodu v okamžiku odeslání Objednávky podle bodu II.3. těchto obchodních podmínek (v těchto obchodních podmínkách také jako „Cena za Zboží“).

III.2. K Ceně za Zboží Prodávající připočte Kupujícímu další poplatky, které nejsou zahrnuty v Ceně za Zboží, a kterými zpravidla jsou např.

a/    poplatek spojený se zvoleným způsobem úhrady Kupní ceny podle bodu III.03. těchto obchodních podmínek; a/nebo

b/    poplatek spojený se zvoleným způsobem dodání podle bodu IV.03. těchto obchodních podmínek; a/nebo

c/    další poplatky vyplývající z právních předpisů a/nebo těchto obchodních podmínek;

a tedy kupní cena, kterou je povinen Kupující uhradit Prodávajícímu se rovná součtu Ceny za Zboží a těchto poplatků (v těchto obchodních podmínkách také jako „Kupní cena“). 

III.3. Kupující je na základě Kupní smlouvy povinen uhradit Prodávajícímu Kupní cenu, přičemž způsob úhrady Kupní ceny zvolí Kupující v Objednávce z nabízených možností v době vytváření Objednávky.

Prodávající je oprávněn upřesnit podmínky u jednotlivých způsobů úhrady Kupní ceny zejména v závislosti na svých aktuálních možnostech, druhu a množství Objednaného Zboží apod.

III.4. Prodávající není povinen odeslat Objednané Zboží, dokud nebude mít Prodávající informaci o provedení příkazu k úhradě Kupní ceny. Nebude-li Kupní cena (s výjimkou dobírky) uhrazena ani do 7 dnů ode dne odeslání Objednávky Kupujícím, pak Objednávka zaniká; tímto není dotčeno právo Prodávajícího na náhradu škody.

III.5. V případě způsobu platby v hotovosti/kartou na dobírku je Kupní cena splatná při převzetí Zboží. Nebude-li Kupní cena uhrazena při převzetí, Objednané Zboží nebude dodáno a Prodávající má právo odstoupit od Kupní smlouvy; tímto není dotčeno právo Prodávajícího na náhradu škody.

 III.6. Prodávající vystaví po úhradě Kupní ceny Kupujícímu daňový doklad – fakturu a odešle ji elektronicky na jeho emailovou adresu uvedenou ve Formuláři nebo v listinné podobě spolu s Objednaným Zbožím.

 

  1. Dodání Zboží a doprava

IV.1. Prodávající je povinen dodat Zboží Kupujícímu způsobem zvoleným Kupujícím v Objednávce z možností nabízených v době vytváření Objednávky (Subjekt zajišťující dopravu je v těchto obchodních podmínkách označen také jako „Přepravce“).

IV.2. Kupující je povinen převzít Objednané Zboží od Přepravce na místě určeném Kupujícím v Objednávce. O konkrétním termínu dodání Objednaného Zboží na místo určené Kupujícím v Objednávce bude Prodávající nebo Přepravce informovat Kupujícího e-mailem nebo jiným vhodným způsobem.

IV.3. Nepřevezme-li Kupující z důvodu na jeho straně Zboží v termínu určeném podle bodu IV.2. těchto obchodních podmínek a Zboží tak bude nutno doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než Kupující uvedl v Objednávce, Kupujícímu vznikne povinnost uhradit vzniklé náklady spojené s opakovaným doručováním Objednaného Zboží nebo s jiným způsobem doručení Objednaného Zboží, a to nad výši Kupní ceny. Nepřevezme-li Objednané Zboží Kupující z důvodu na jeho straně ani po opakovaném doručení v náhradním termínu Zboží bude vráceno Prodávajícímu; Prodávající má právo odstoupit do Kupní smlouvy; tímto není dotčeno právo Prodávajícího na náhradu škody.

IV.4. Při převzetí Objednaného Zboží je Kupující povinen prohlédnout a zkontrolovat obal, ve kterém je zabaleno Objednané Zboží, a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit Přepravci. V případě, že Kupující shledá, že obal, v němž je Zboží zabaleno, byl porušen a že došlo k jeho neoprávněnému otevření, Kupující není povinen Zboží převzít.

IV.5. Po převzetí Objednaného Zboží je Kupující povinen zkontrolovat kompletnost Objednaného Zboží podle zaslaného nebo přiloženého daňového dokladu. Zjistí-li Kupující, že Objednané Zboží bylo chybně dodáno či došlo k dodání jiného Objednaného Zboží (např. záměna druhu a množství Zboží či nekompletní Objednané Zboží), Kupující je povinen toto zjištění nahlásit Prodávajícímu písemně nebo elektronicky do 3 pracovních dní ode dne převzetí Zboží.

IV.6. Nebezpečí škody na Zboží přechází převzetím Zboží Kupujícím.

 

  1. Práva a povinnosti z vadného plnění

V.1. Práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí Občanským zákoníkem, a to zejména § 1914 až 1925 Občanského zákoníku a § 2165 až 2174 Občanského zákoníku, a je-li Kupující zároveň Spotřebitelem také zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (v těchto obchodních podmínkách také jako „Zákon o ochraně spotřebitele“).

V.2. Má-li Zboží při dodání vadu, je zákazník oprávněn požadovat odstranění vady prostřednictvím náhradního dodání nebo opravy. V případě, že by takové odstranění vady bylo pro prodávajícího nemožné nebo nepřiměřené, je zákazník oprávněn požadovat slevu z kupní ceny, a pokud jde zároveň o významnou vadu, může i odstoupit od kupní smlouvy. Tato práva má zákazník i v případě, že se uvedená vada projeví později.

V.3. Za vady na zboží odpovídá Prodávající, projeví-li se po dobu dvou let od dodání zboží, nebo do data použitelnosti uvedeného na obale zboží. Za vadné se považuje zejména Zboží, které nemá obvyklé či prezentované vlastnosti, neslouží svému účelu, neodpovídá požadavkům právních předpisů či nebylo dodáno ve sjednaném množství. Prodávající upozorňuje, že zvýšenou citlivost či případ alergické reakce na dodané Zboží nelze samo o sobě považovat za vadu Zboží. Obrázky zboží v Internetovém obchodě mají ilustrativní charakter a nepředstavují závazné zobrazení vlastností zboží (obal zboží se může například lišit).

V.4. Kupující může reklamovat Zboží

a/    e-mailem na adrese info@grancann.cz; nebo

b/    poštou zasláním na adresu Čs. armády 82, 739 91 Jablunkov, Česká republika.

V.5. Kupující je povinen reklamovat Objednané Zboží dále bez zbytečného odkladu poté, co se o výskytu vady Objednaného dozvěděl nebo dozvědět měl a mohl. Reklamační formulář najdete na eshop.grancann.cz

V.6. O průběhu reklamace, zejména o jejím přijetí, vyřízení či zamítnutí bude Prodávající informovat Kupujícího prostřednictvím e-mailových nebo textových zpráv, či telefonicky.

V.7. O reklamaci rozhodne Prodávající bezodkladně. Vyřízení reklamace včetně odstranění vady nebude trvat déle než 30 dní. V opačném případě je Kupující oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy. Pro dodržení uvedené lhůty je nezbytné, aby Kupující poskytl potřebnou součinnost.

V.8. Náklady spojené s vrácením Zboží hradí v případě oprávněné reklamace Prodávající.

 

  1. Odstoupení od Kupní smlouvy Spotřebitele v zákonné lhůtě

VI.1. Spotřebitel je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku ve lhůtě čtrnácti dnů, která počíná běžet převzetím Objednaného Zboží. Práva a povinnosti Prodávajícího a Spotřebitele se v souvislosti s tímto odstoupením od Kupní smlouvy řídí § 1829 a násl. Občanského zákoníku.

VI.2. Pro odstoupení od Kupní smlouvy podle bodu VI.1. těchto obchodních podmínek může Spotřebitel využít formulář poskytovaný Prodávajícím, který je dostupný eshop.grancann.cz

VI.3. Odstoupení od Kupní smlouvy podle bodu VI.1. těchto obchodních podmínek zašle Spotřebitel Prodávajícímu na

a/    adresu Prodávajícího Čs. armády 82, 739 91 Jablunkov, Česká republika; nebo

b/    elektronicky na emailovou adresu Prodávajícího info@grancann.cz.

VI.4. Odstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy podle bodu VI.1. těchto obchodních podmínek, zašle Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, Objednané Zboží, které převzal od Prodávajícího.

VI.5. Odstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy podle bodu VI.1. těchto obchodních podmínek, Prodávající mu vrátí bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, Kupní cenu, stejným způsobem jako ji přijal. Prodávající vrátí Spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Jestliže Prodávající zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání Objednaného Zboží podle bodu IV.1. těchto obchodních podmínek, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Spotřebiteli náklady na dodání Zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží.

VI.6. Odstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy podle bodu VI.1. těchto obchodních podmínek, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Spotřebiteli dříve, než mu je Zboží Spotřebitel doručeno.

VI.7. Prodávající upozorňuje Spotřebitele, že podle právních předpisů odpovídá Spotřebitel za snížení hodnoty Objednaného Zboží v důsledku nakládání s tímto Objednaným Zbožím jiným způsobem, než je nutné k obeznámení se s povahou, vlastnostmi atp. Dále, že Spotřebitel není oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy u Objednaného Zboží, které bylo vyňato z uzavřeného obalu a otevřeno, neboť takovéto Objednané Zboží není možné vrátit z hygienických důvodů.

 

VII.     Další práva a povinnosti

VII.1. Prodávající je oprávněn plnit své povinnosti vyplývající mu z Kupní smlouvy prostřednictvím třetích osob.

VII.2.  Veškerá korespondence související s Kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena dle volby odesílatele

a/    písemně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb,

b/    emailem nebo

c/    osobně.

VII.3. Veškeré ceny Zboží platí do odvolání nebo vyprodání zásob.

VIII.    Uživatelský účet

VIII.1. Bude-li to umožněno Prodávajícím a vytvoří-li si Kupující uživatelský účet na webové stránce Internetového obchodu (v těchto obchodních podmínkách také jako „Uživatelský účet“), může Kupující zasílat Objednávku podle bodu II.3. těchto obchodních podmínek přes tento svůj Uživatelský účet. Kupující, který je podnikatelem, je povinen uvést, že je podnikatelem a uvést veškeré své identifikační údaje.

VIII.2. Kupující je povinen v souvislosti se zřízením Uživatelského účtu uvádět správně a pravdivě všechny údaje o své osobě. Kupující je povinen tyto údaje po jakékoliv změně aktualizovat. Údaje Kupujícího v Uživatelském účtu a při odesílání Objednávky podle bodu II.3. těchto obchodních podmínek jsou Prodávajícím považovány za správné. Nesprávnost a neaktuálnost těchto údajů jde k tíži Kupujícího.

VIII.3. Přístup Kupujícího k Uživatelskému účtu je zabezpečen přístupovými údaji. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost o těchto přístupových údajích. Kupující není oprávněn umožnit využívání svého Uživatelského účtu třetím osobám.

VIII.4. Kupující nemá právní nárok na zřízení Uživatelského účtu.

VIII.5. Další práva a povinnosti v souvislosti s Uživatelským účtem se můžou řídit pravidly pro používání uživatelského účtu, budou-li vydány Prodávajícím, které budou pro prodávajícího závazná.

VIII.6. Zřízením Uživatelského účtu pro Kupujícího, který je podnikatelem, dochází mezi Prodávajícím a tímto Kupujícím k uzavření rámcové kupní smlouvy, s obsahem dle těchto obchodních podmínek, aniž by tím byla dotčena jakákoliv ustanovení těchto obchodních podmínek, zejména pak bod IX.3. těchto obchodních podmínek. V rámci Uživatelského účtu pro Kupující – podnikatele je Prodávající oprávněn, nikoli však povinen, poskytovat Kupujícímu – podnikateli zvýhodněné podmínky. Takto uzavřenou rámcovou kupní smlouvu je oprávněna kterákoli ze smluvních stran vypovědět bez uvedení důvodu, a to s jednoměsíční výpovědní dobou, která počíná běžet prvním dnem a končí uběhnutím posledního dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci v němž byla výpověď druhé smluvní straně doručena.

VIII.7. Informace o zpracování osobních údajů (GDPR) je dostupná na eshop.grancann.cz

 

  1. Závěrečná ustanovení

IX.1. Právní vztah založený Kupní smlouvou se řídi právním řádem České republiky; tato skutečnost nemá vliv na právní ochranu, která je poskytována Kupujícímu podle právních předpisů.

IX.2. Vzájemné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím řeší obecné soudy. Spotřebitel má podle Zákona o ochraně spotřebitele právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu u České obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO 000 20 869 (www.coi.cz). V případě smluv uzavřených mezi Prodávajícím a Kupujícím – podnikatelem jsou k řešení sporů příslušné obecné soudy místně příslušné dle sídla Prodávajícího.

IX.3. Prodávající si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky kdykoliv změnit nebo zrušit, a to stejným způsobem, jakým tyto obchodní podmínky uveřejnil. Tímto právem Prodávajícího nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé z Kupní smlouvy uzavřené před účinností změny nebo zrušení těchto obchodních podmínek.

V Jablunkově, 15.5.2023