GDPR

Informace o zpracování osobních údajů
obchodní společností CannaProduct s.r.o.

 

  1. Informace o správci osobních údajů

I.1.         Správcem osobních údajů je obchodní společnost CannaProduct s.r.o., se sídlem Čs. armády 82, 739 91 Jablunkov, IČO 092 185 72, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 82444 (dále jen „Správce“).

I.2.         Kontaktní údaje na osobu pověřenou Správcem k řešení záležitostí spojených se zpracováním osobních údajů:

Email: info@grancann.cz (dále jen „Pověřená osoba“).

I.3.         Správce zpracovává jako správce osobní údaje ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), níže uvedené osobní údaje v následujících případech a za následujících podmínek.

 

 Uzavírání kupních smluv

II.1.        Správce provozuje internetový obchod eshop.grancann.cz (dále jen „Internetový obchod“), který je umístěn na stejnojmenné stránce https://eshop.grancann.cz/ (dále jen „Webové stránky“), prostřednictvím kterého uzavírá kupní smlouvy na zboží nabízené na Webových stránkách s fyzickými a právnickými osobami (dále jen „Kupní smlouvy“).

II.2.        Subjekt údajů:

Správce zpracovává v souvislosti s uzavíráním Kupních smluv osobní údaje následujících subjektů:

              a/       fyzických osob jako kupujících; a/nebo

               b/      fyzických osob jako zástupců kupujících

              (v této kapitole II. „Uzavírání Kupních smluv“ dále jen „Subjekt údajů“).

II.3.        Kategorie osobních údajů:

              Správce zpracovává v souvislosti s uzavíráním Kupních smluv následující kategorie osobních údajů Subjektu údajů:

a/    identifikační údaje Subjektu údajů; a

b/    údaje o propojení Subjektu údajů s kupujícím (zastoupení kupujícího a právní základ tohoto zastoupení); a

c/    kontaktní údaje (telefonní číslo, email, adresa); a

d/    údaje vzešlé z uzavření Kupní smlouvy a právního vztahu založeného Kupní smlouvou (druh zakoupeného zboží, platební údaje, reklamace apod.)

(v této kapitole II. „Uzavírání Kupních smluv“ dále jen „Osobní údaje“).

II.4.        Účel zpracování Osobních údajů a právní základ zpracování Osobních údajů

              Správce zpracovává Osobní údaje pro následující účely:

a/    vyhodnocení objednávky Subjektu údajů a její potvrzení; právním základem tohoto zpracování je oprávněný zájem podle článku 6 odst. 1 písm. e) GDPR; k tomuto účelu zpracování Osobních údajů se nevyžaduje souhlas Subjektu údajů; a zároveň

b/    plnění smlouvy (dodání zboží, vyřizování reklamací); právním základem tohoto zpracování je splnění smlouvy podle článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR a podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“), a podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „Zákon o ochraně spotřebitele“), k tomuto účelu zpracování Osobních údajů se nevyžaduje souhlas Subjektu údajů; a zároveň

c/    plnění zákonných povinností (Občanský zákoník, Zákon o ochraně spotřebitele, účetní a daňové předpisy, apod.); právním základem tohoto zpracování je splnění smlouvy podle článku 6 odst. 1 písm. c) GDPR, k tomuto účelu zpracování Osobních údajů se nevyžaduje souhlas Subjektu údajů;

 d/    uplatňování práv Správce (právo na zaplacení kupní ceny, obrana proti neoprávněným nárokům Subjektu údajů, apod.); právním základem tohoto zpracování je oprávněný zájem podle článku 6 odst. 1 písm. e) GDPR; k tomuto účelu zpracování Osobních údajů se nevyžaduje souhlas Subjektu údajů; a zároveň

e/    zákaznická podpora (dotazy Subjektu údajů ve vztahu k jeho právům podle Kupní smlouvy); právním základem tohoto zpracování je oprávněný zájem podle článku 6 odst. 1 písm. e) GDPR; k tomuto účelu zpracování Osobních údajů se nevyžaduje souhlas Subjektu údajů, přičemž bez tohoto zpracování osobních údajů nemusí být řádně poskytnuta zákaznická podpora; a zároveň

f/     provoz uživatelského účtu; právním základem tohoto zpracování je splnění smlouvy podle článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR a podle Občanského zákoníku; k tomuto účelu zpracování Osobních údajů se nevyžaduje souhlas Subjektu údajů; nemá-li Subjekt údajů zájem, aby docházelo k tomuto zpracování osobních údajů, Subjekt údajů nemusí zřizovat uživatelský nebo je oprávněn jej kdykoli zrušit, byl-li již zřízen.

II.5.        Příjemci Osobních údajů

              Správce může poskytovat Osobní údaje následujícím příjemcům:

a/    poskytovatelům služeb v oblasti IT; a

b/    poskytovatelům přepravních služeb; a

c/    poskytovatelům platebních služeb a bankám; a

d/    poskytovatelům služeb v oblasti daní a účetnictví; a

e/    třetím osobám, prostřednictvím kterých plní Správce své povinnosti z Kupní smlouvy.

II.6.        Doba zpracování Osobních údajů

              Doba zpracování Osobních údajů vyplývá z následujícího:

a/    doby trvání Kupní smlouvy a trvání promlčecích dob podle Občanského zákoníku k uplatnění práv ze strany Subjektu údajů; a

b/    povinnosti Správce uchovávat určité doklady podle daňových a účetních předpisů.

 

III.         Provoz Webových stránek a cookies

III.1.       Správce spravuje Webové stránky, to je doménu eshop.grancann.cz.

III.2.       Subjekt údajů:

Správce zpracovává v souvislosti s provozem Webových stránek osobní údaje návštěvníků Webových stránek (v této kapitole III. „Provoz webových stránek a cookies“ dále jen „Subjekt údajů“).

III.3.       Kategorie osobních údajů / cookies:

              Správce zpracovává v souvislosti s provozem Webových stránek následující kategorie osobních údajů Subjektu údajů:

a/    IP adresa, údaj o operačním systému, údaj o typu internetového prohlížeče, údaj o druhu používaného zařízení a jiné obdobné údaje; a

b/    odkazy na Webové stránce, které navštíví Subjekt údajů (tyto údaje jsou však anonymizovány); a

c/    soubory cookies (tzv. malé textové soubory, které se uloží do Vašeho zařízení, pokud Subjekt údajů navštíví a pokud si prohlíží Webové stránky), a to konkrétně:

  • technické cookies (bez těchto cookies nemůžou fungovat Webové stránky a nelze nakupovat v Internetovém obchodu);
  • analytické cookies (porozumění fungování Webových stránek);
  • funkční cookies (informace o Subjektu údajů a zjednodušení používání Webových stránek Subjektem údajů);
  • reklamní cookies (přizpůsobení reklamy);

 

více informací o cookies lze najít zde;

 

(v této kapitole 03. „Provoz webových stránek a cookies“ dále jen „Osobní údaje“).

 

III.4.       Účel zpracování Osobních údajů a právní základ zpracování Osobních údajů

              Správce zpracovává Osobní údaje pro následující účely:

 a/    zajištění fungování Webových stránek; právním základem tohoto zpracování je oprávněný zájem Správce podle článku 6 odst. 1 písm. e) GDPR; k tomuto účelu zpracování Osobních údajů se nevyžaduje souhlas Subjektu údajů; a zároveň

b/    zlepšení fungování Webových stránek; právním základem tohoto zpracování je souhlas podle článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR;

je-li nastaven internetový prohlížeč tak, že umožňuje použití cookies, tímto již je udělen souhlas s jejich použitím; Subjekt údajů má možnost zablokovat cookies v nastavení příslušného internetového přehlížeče a/nebo ihned po spuštění Webových stránek; a zároveň

c/    marketingové účely; právním základem tohoto zpracování je souhlas Subjektu údajů podle článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR;

je-li nastaven internetový prohlížeč tak, že umožňuje použití cookies, tímto již je udělen souhlas s jejich použitím; Subjekt údajů má možnost zablokovat cookies v nastavení příslušného internetového přehlížeče a/nebo ihned po spuštění Webových stránek,

III.5.       Příjemci osobních údajů

Správce může využívat nástroje společnosti Google a propojení Webových stránek na sociální sítě prostřednictvím pluginů těchto sociálních sítí. 

III.6.       Doba zpracování Osobních údajů

              Zpracování Osobních údajů může být:

a/    krátkodobé; zejména u cookies, které se vymažou po opuštění Webové stránky; nebo

b/    dlouhodobé; zejména u cookies, které zůstávají uložené v zařízení Subjektu údajů Webové stránky, dokud se nevymažou.

 

  1. Marketing

IV.1.       Správce v souvislosti s provozem Internetového obchodu provádí marketingové aktivity.

IV.2.       Subjekt údajů:

Správce provádí marketingové aktivity zaměřené na:

a/    zájemce o uzavření Kupní smlouvy; nebo

b/    kupující, bývalé a potenciální zákazníky; nebo

c/    jiné osoby, které se zajímají o Internetový obchod a zboží nabízené Správcem,

(v této kapitole IV. „Marketing“ dále jen „Subjekt údajů“).

IV.3.       Kategorie osobních údajů:

              Správce zpracovává v souvislosti s prováděním Marketingu následující kategorie osobních údajů Subjektu údajů:

a/    identifikační údaje Subjektu údajů; a

b/    údaje o propojení Subjektu údajů s kupujícím (zastoupení kupujícího a právní základ tohoto zastoupení); a

c/    kontaktní údaje (telefonní číslo, email, adresa); a

d/    údaje vzešlé z uzavření Kupní smlouvy a právního vztahu založeného Kupní smlouvou (druh zakoupeného zboží, platební údaje, reklamace apod.), příp. i poptáváné zboží Subjektem údajů, včetně profilace Subjektu údajů,

(v této kapitole 04. „Marketing“ dále jen „Osobních údajů“).

IV.4.       Účel zpracování Osobních údajů a právní základ zpracování Osobních údajů

              Správce zpracovává Osobní údaje pro následující účely:

a/    jiný přímý marketing než šíření elektronických obchodních sdělení; právním základem tohoto zpracování je oprávněný zájem podle článku 6 odst. 1 písm. e) GDPR; k tomuto účelu zpracování Osobních údajů se nevyžaduje souhlas Subjektu údajů; a zároveň

b/    analýza údajů Subjektu údajů v rámci věrnostního programu; právním základem tohoto zpracování je souhlas Subjektu údajů podle článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

IV.5.       Newsletter

Správce v rámci provádění marketingových aktivit může Subjektům údajů rozesílat newsletter, tzv. elektronické obchodní sdělení (dále jen „Newsletter“).

Správce při šíření Newsletterů postupuje v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti (dále jen „Zákon o některých službách informační společnosti“).

K šíření Newsletterů se vyžaduje souhlas Subjektů údajů, není-li dále uvedeno jinak; právním základem tohoto zpracování je souhlas Subjektu údajů podle článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Získá-li Správce od Subjektu údajů emailovou adresu (podrobnosti elektronického kontaktu) v souvislosti s uzavíráním Kupní smlouvy, Správce je oprávněn využít emailovou adresu Subjektu údajů (podrobnosti elektronického kontaktu) pro potřeby šíření Newsletterů; právním základem tohoto zpracování je oprávněný zájem Správce podle článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR a podle Zákona o některých službách elektronických komunikací. Subjekt údajů bude mít v tomto případě možnost odmítnout zasílání Newsletterů.

Každý Newsletter Správce opatří adresou, na kterou může Subjekt údajů přímo a účinně zaslat informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly Newslettery nadále zasílány.

IV.6.       Příjemci Osobních údajů

              Správce může poskytovat Osobní údaje následujícím příjemcům:

a/    poskytovatelům služeb v oblasti IT; a

b/    poskytovatelům služeb v oblasti reklamy a marketingu.

IV.7.       Sociální sítě

Správce bude provádět marketingové aktivity také prostřednictvím sociálních sítí, jako např.

a/    Facebook; a/nebo

b/    Instagram; a/nebo

c/    jiné sociální sítě;

Správce odkazuje na informace o zpracování osobních údajů provozovatelů těchto sociálních sítí.

IV.8.       Doba zpracování Osobních údajů

              Zpracování Osobních údajů může být:

a/    do doby než Subjekt údajů odvolá souhlas se zpracováním Osobních údajů; nebo

b/    na dobu nezbytně nutnou pro Správce.

 

  1. Práva subjektů údajů

 V.1.        Subjekty údajů mají následující práva:

a/    právo na přístup k osobním údajů podle článku 15 GDPR; a zároveň

b/    právo na opravu podle článku 16 GDPR; a zároveň

c/    právo na výmaz („právo být zapomenut“) podle článku 17 GDPR; a zároveň

d/    právo na omezení zpracování podle článku 18 GDPR; a zároveň

e/    právo na přenositelnost podle článku 20 GDPR; a zároveň

f/     právo vznést námitku podle článku 21 GDPR; a zároveň

g/    právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnující i profilování, a to podle článku 22 GDPR;

text GDPR je přístupný zde;

informace o jednotlivých právech subjektů údajů a jejich uplatňování lze najít i na webových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů, a to zde.

V.2.        Subjekty údajů můžou uplatnit své práva u Pověřené osoby.

V.3.        Subjekty údajů mohou podat přímo stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, adresa Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika, emailová adresa posta@uoou.cz.

 

  1. Závěrečná ustanovení

VI.1.      Správce si vyhrazuje tuto informaci změnit, doplnit nebo zrušit, a to nejenom způsobem, jak byla tato informace zveřejněna nebo zpřístupněna subjektům údajů.

VI.2.      Správce může subjektům údajů poskytnout další informace o zpracování osobních údajů, bude-li si to vyžadovat povaha a účel zpracování osobních údajů a/nebo jiné okolnosti spojené se zpracováním osobních údajů, např. při žádosti o udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů. Takto poskytnuté informace mají přednost před informacemi uvedenými v tomto dokumentu.

V Jablunkově, 15.5.2023